لينك مفيد

درباره وبلاگ
موضوعات

لينك مفيد

نقش کاربری اراضی در کیفیت آب رودخانه زاینده رود

يکشنبه هجدهم 12 1398

نقش کاربری اراضی در کیفیت آب رودخانه زاینده رود


مژگان میرزایی1[1]، عیسی سلگی2، عبدالرسول سلمان ماهینی3


چکیده

رودخانه زاینده رود با طول حدود 350 کیلومتردر جهت کلی غرب به شرق در استان اصفهان جریان دارد. این رودخانه نیازهای آبی کشاورزی، شهری و صنعتی را تامین می کند. به منظور بررسی اثر کاربری اراضی بر پارامترهای کیفی آب در این منطقه تعداد 9 ایستگاه نمونه برداری از بخش های مختلف رودخانه انتخاب شد و مرز زیرحوضه های هر ایستگاه توسط نرم افزار arcgis استخراج گردید و ارتباط میان کاربری اراضی زیرحوضه های مربوط به هر ایستگاه با پارامترهای کیفی آب بررسی شد. نمونه برداری به صورت فصلی از تابستان سال 1392 تا بهار سال 1393 صورت گرفت و برای تعیین کیفیت آب 7 پارامتر do, cod, bod, tss, ph, no3, po4 اندازه گیری گردید. نتایج حاکی از ارتباط مستقیم میان کاهش کیفیت آب و افزایش کاربری کشاورزی و فعالیت صنایع در منطقه بود. میزان نیترات و فسفات در ایستگاههایی که نسبت کاربری کشاورزی در آنها بالاست، روند رو به افزایشی نشان داد، میزان bod نیز در زهکش زرین شهر، هم به دلیل فعالیت بالای کشاورزی در منطقه و هم فعالیت صنایع در این محدوده، روند رو به رشدی داشته است. در مجموع نتایج نشان داد پارامترهای کیفیت آب با گذر از مناطق بالادست به پایین دست به نحو قابل توجهی کاهش می یابد.


align="left" size="1" width="33%">

  برای دانلود کاربرد نقش کاربری اراضی در کیفیت آب رودخانه زاینده رود  کلیک کنید


(0) نظر

نخستین اجرای ماتریس ریاضی ارتقاء یافته برای ارزیابی اثرات توسعه کارخانه کمپوست در ایران

يکشنبه هجدهم 12 1398

نخستین اجرای ماتریس ریاضی ارتقاء یافته برای ارزیابی اثرات توسعه کارخانه کمپوست در ایران (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان)

چکیده

امروزه، تولید زباله به دلیل افزایش جمعیت و کاهش زمین های در دسترس با چنان سرعتی در حال افزایش است که علیرغم پیشرفت علوم و فناوری، مدیریت آنها به یک مسئله بغرنج تبدیل شده است. از این نظر، انتخاب یک محل مناسب برای دفن زباله و لزوم احداث کارخانه کمپوست و ارائه توجیه منطقی در ارتباط با فرآیند مکان یابی نیازی است که همواره احساس می شود. به طور کلی یک محل دفن باید در مکانی استقرار یابد که از جهات گوناگون اعم از محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی کمترین ضرر را به وجود بیاورد. ماتریس ریاضی یکی از روش های ارزیابی اثرات توسعه است که می تواند به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) جهت ارزیابی اثرات منفی استقرار صنایع کمپوست به کار رود. جهت استقرار کارخانه کمپوست در یک منطقه شاخص های مختلفی باید در نظر گرفته شود. از جمله این شاخص ها می توان به متغیرهای فیزیکی، زیستی، اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی منطقه و دسترسی به محل دفن و شهرها اشاره نمود. در روش ماتریس ریاضی ابتدا معیارهای مهم جهت مکانیابی کارخانه کمپوست بررسی می شوند. سپس، تمامی اثرات در محیط GIS به صورت کمی در می آیند و در گام بعد اقدام به بررسی معنی داری اثرات می شود و با بررسی معنی داری اثرات، مکان مناسب جهت احداث کارخانه کمپوست مشخص می گردد. در تحقیق حاضر شهرستان گلپایگان واقع در استان اصفهان برای مکان یابی کارخانه کمپوست انتخاب گردید. سه گزینه مکانی پیشنهاد شده جهت بررسی و اولویت بندی برای ساختن کارخانه کمپوست مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به نتایج مشخص گردید که گزینه سوم اولویت اول را به خود اختصاص داده است. کاربردهای ماتریس ریاضی اجبار ارزیابان به استفاده بیشتر و جدی تر از سامانه های اطلاعات جغرافیایی، هدایت ارزیابان به سمت توجه به گزینه های بیش تر و ارائه نظرات عینی تر و علمی تر در خصوص کاهش اثرات منفی و باز کردن فضا برای گفتگوی کارشناسان است. روش ماتریس ریاضی با دخالت دادن معیارهای بزرگی، وسعت و مدت اثر، اثرات هم بیشی، اثرات تجمعی و فاکتور اختلاف نظر بین متخصصین و همچنین معیار جبران تعامل سازنده میان توسعه دهندگان و ارزیابان را فراهم می آورد و نتیجه جامع تری نسبت به روش های ذهنی به دست می دهد.

برای دانلود کاربرد  نخستین اجرای ماتریس ریاضی ارتقاء یافته برای ارزیابی اثرات توسعه کارخانه کمپوست در ایران   کلیک کنید


(0) نظر

ارزیابی اثرات محیط¬زیستی محل¬های پیشنهادی کارخانه کمپوست با استفاده از روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات

يکشنبه هجدهم 12 1398

ارزیابی اثرات محیط زیستی محل های پیشنهادی کارخانه کمپوست با استفاده از روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات (RIAM) (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان)

چکیده


ارزیابی اثرات توسعه فرآیندی گروهی است که طی آن متخصصین مختلف به شناسایی و ارزیابی اثرات مثبت و منفی طرح های توسعه بر بخش های بوم شناختی، اقتصادی و اجتماعی محیط زیست می پردازند و در صورت پذیرش توسعه مورد نظر راهکارهایی جهت کاهش و یا رفع اثرات منفی آن ارائه می دهند. هدف اصلی این مطالعه انتخاب بهترین مکان برای احداث کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان با استفاده از روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات (RIAM)[1] است که وسیله ای برای سازماندهی، تحلیل و نشان دادن نتایج یک ارزیابی محیط زیستی جامع است. RIAM یک روش ماتریس است که موجب می شود قضاوت های ذهنی در یک مسیر شفاف در فرایند ارزیابی اثرات محیط زیست توسعه یابد. اثرات فعالیت های پروژه در سه گزینه مکانی پیشنهادی کارخانه کمپوست بر چهار جزء محیط زیستی (فیزیکی-شیمیایی، بیولوژیکی-اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی) از طریق بررسی های میدانی، نظر کارشناسی و نرم افزار RIAM ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بهترین گزینه مکانی جهت احداث کارخانه کمپوست گزینه سوم است.


برای دانلود کاربرد  ارزیابی اثرات محیط¬زیستی محل¬های پیشنهادی کارخانه کمپوست با استفاده از روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات  کلیک کنید


(0) نظر

مجموعه فیلم های آموزش کتیا (catia)

يکشنبه هجدهم 12 1398

در این مجموعه آموزشی سعی شده است به ساده ترین شکل ممکن شما را با مثال های کاربردی با بخش های مختلف نرم افزار قدرتمند کتیا ( catia ) آشنا کنیم و به صورت کامل آموزش دهیم.

این آموزش شامل فیلم های آموزشی

1- ترسیم مثال کاربردی در نرم افزار کتیا

در این قسمت مثالی از نرم افزار کتیا را خواهیم داشت.

در میان نرم افزارهای طراحی مکانیکی نرم افزاری مانند کتیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است،

یکی از اهداف ایجاد کتیا حرکت به سوی تعریف دیجیتالی محصول و ایجاد نمونه های سه بعدی مجازی از آن هاست

با دیدن و تمرین کردن این مثال شما با یک سری از دستورات کاربردی کتیا به خوبی آشنا خواهید شد که می توانید استفاده لازم را ببرید.

2- ترسیم تیغه فرز با نرم افزار کتیا


نتایج دوره:

آشنایی با محیط های part design و generative shape design و sketcher از نرم افزار کتیا.

آشنایی با نوار ابزارهایی همچون:

profile

constraint

operation

workbenches

sketch based features

transformation features

wireframe

و...

آشنایی با دستوراتی مثل:

profile

shaft

circle

project

helix

slot

circular pattern

3- ترسیم چوب لباسی با نرم افزار کتیا


نتایج دوره:

آشنایی با محیط های part design و generative shape design و sketcher از نرم افزار کتیا.

آشنایی با نوار ابزارهایی همچون:

profile

constraint

operation

workbenches

sketch based features

dress-up features

surface

volumes

و...

آشنایی با دستوراتی همانند:

line

profile

corner

pad

draft angle

quick trim

sweep

close surface

shaft

و...

توانایی طراحی و ترسیم چوب لباسی .

4- ترسیم لاستیک ماشین با نرم افزار کتیا


نتایج دوره:

آشنایی با محیط های part design و sketcher از نرم افزار کتیا.

آشنایی با نوار ابزارهایی همچون:

profile

constraint

operation

workbenches

sketch based features

view

transformation features

و...

آشنایی با دستوراتی همانند:

quick trim

line

shaft

groove

mirror

three point arc

corner

swap visible space

project 3d elements

scale

pocket

circular pattern

و...

توانایی طراحی و ترسیم لاستیک ماشین .

5- ترسیم شیرآب با نرم افزار کتیا


آشنایی با محیط های generative shape design و sketcher از نرم افزار کتیا.

آشنایی با نوار ابزارهایی همچون:

profile

constraint

operation

workbenches

و...

آشنایی با دستوراتی همانند:

quick trim

line

profile

sweep

cylinder

sphere

edge fillet

volume extrude

circular pattern

و...

توانایی طراحی و ترسیم شیرآب .

انجام یک مثال کاربردی از نرم افزار کتیا

6- ترسیم گوشی تلفن با نرم افزار کتیا


نتایج دوره:

آشنایی با محیط های part design و generative shape design و sketcher از نرم افزار کتیا.

آشنایی با نوار ابزارهایی همچون:

profile

constraint

operation

workbenches

surface

operations

dress-up features

و...

آشنایی با دستوراتی همانند:

arc

line

revolve

conic

mirror

sweep

extract

symmetry

join

close surface

و...

توانایی طراحی و ترسیم گوشی تلفن .

انجام یک مثال کاربردی از نرم افزار کتیا

7- مثالی کاربردی از فرمول نویسی در کتیا


امیدوارم مطالبی که تا به حال منتشر کردیم مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشد.

در این ویدیو قصد داریم در نرم افزار قدرتمند کتیا مثال جالبی از فرمول نویسی در کتیا ارایه دهیم.

فرمول نویسی در کتیا مبحث جالب و پیچیده ای می باشد که در این جلسه یک مثال برای شما در نظر گرفته ایم و امیدوارم در آینده نزدیک مثال های دیگری برای شما عزیزان انجام دهم.

امیدوارم ویدیویی آموزشی برای شما دوستان عزیز مفید واقع شده باشد و استفاده لازم را ببرید

8- ترسیم میل لنگ ماشین با نرم افزار کتیا


نتایج این دوره:

آشنایی با محیط های part designو generative shape design و sketcherاز نرم افزار کتیا.

آشنایی با نوار ابزارهایی همچون:

workbenches

profile

constraint

volumes

wireframe

surface

operations

replication

و ...

آشنایی با دستوراتی مثل:

circle

geometrical set

constraint

exit workbenche

volume extrude

plane

rectangle

remove

add

sweep

extrapolate

split

shape fillet

rotate

translate

revolve

close surface

circular pattern

و...

توانایی طراحی و ترسیم میل لنگ ماشین .

انجام یک مثال کاربردی از نرم افزار کتیا

9- ترسیم توپ فوتبال با نرم افزار کتیا


امیدوارم مطالبی که تا به حال منتشر کردیم مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشد.

در این ویدیو قصد داریم در نرم افزار قدرتمند کتیا شروع به طراحی و ترسیم یک توپ فوتبال در محیط های generative shape design و sketcher کنیم.

خلاصه ای از مراحل ساخت را در زیر برای شما بزرگواران شرح می دهم .

در ادامه شما می توانید ویدیو آموزشی طراحی و ترسیم این توپ فوتبال را دریافت نمایید.

برای ترسیم توپ فوتبال باید وارد محیط generative shape design از نرم افزار کتیا می شویم.

سپس پس از انتخاب صفحه کاری وارد محیط دو بعدی نرم افزار می شویم و مقطع ابتدایی را رسم می کنیم.

در مرحله بعد وارد محیط generative shape design شده و صفحه کاری دیگر را انتخاب کرده و مجددا وارد محیط دو بعدی می شویم.

در مرحله بعد مجددا وارد محیط generative shape design شده و سپس بقیه مراحل ترسیم را انجام می دهیم.

10- ترسیم انبردست در نرم افزار کتیا


خلاصه ای از مراحل ساخت را در زیر برای شما دوستان عزیز شرح می دهم .

در ادامه شما می توانید ویدیو آموزشی طراحی و ترسیم انبردست را دریافت نمایید.

برای ترسیم انبردست باید وارد محیط part design از نرم افزار کتیا می شویم.

در محیط دوبعدی و سه بعدی قطعات مربوط به انبردست را رسم می کنیم و فایل های آنها را ذخیره می نماییم.

سپس در محیط assembly design با استفاده از دستورات این محیط قطعات را با هم مونتاژ می نماییم.

در مرحله بعد مجددا وارد محیط generative shape design شده و بقیه مراحل ترسیم قطعه را انجام می دهیم.

11- ترسیم آج در نرم افزار کتیا


در این ویدیو تصمیم داریم طریقه ترسیم آج زنی در کتیا و در محیط های part design و generative shape design و sketcher انجام دهیم.

خلاصه ای از مراحل ساخت را در زیر برای شما دوستان گرامی شرح می دهم .

در ادامه شما می توانید ویدیو آموزشی طراحی و ترسیم این آج زنی را دانلود نمایید.

برای ترسیم آج زنی باید وارد محیط generative shape design از نرم افزار کتیا می شویم.

سپس پس از انتخاب صفحه کاری وارد محیط دو بعدی نرم افزار می شویم و مقطع دایره ای را رسم می کنیم.

در مرحله بعد وارد محیط generative shape design شده و آنرا حجم می دهیم.

سپس با استفاده از دستور helix یک مارپیچ روی استوانه ترسیم می کنیم.

سپس مقطعی که بصورت آج بود را رسم می کنیم.

در مراحل بعد در محیط های نام برده شده تمامی جزییات ترسیم را انجام می دهیم.

12- ترسیم راکت تنیس با نرم افزار قدرتمند کتیا


برای این ترسیم وارد محیط generative shap design می شویم.

در این طراحی که به صورت کاملا تصویری و گام به گام برای شما عزیزان تهیه شده است با دستورات زیر آشنا خواهید شد.

ellipse؛

three point arc؛

parallel through point؛

project؛

offset frome plane؛

sweep؛

fill؛

symmetry؛

edge fillet؛

multi section surface؛

join؛

trim؛

geometrical set؛

volume sweep؛

rectangular pattern؛

split.

علاوه بر اینکه به معرفی دستورات فوق می پردازیم همراه با شما به بررسی وظایف آنها و همچنین چگونگی کارکردن با آنها می پردازیم.

در این مثال کاربردی کاملا با نوار ابزارهای مختلفی که در محیط generative shap

design وجود دارد آشنا خواهید شد و چگونگی عملکرد و نحوه کار با آنها را آموزش خواهیم داد.

برای دانلود کاربرد  مجموعه فیلم های آموزش کتیا (catia)  کلیک کنید


(0) نظر

ترسیم مثال کاربردی در نرم افزار کتیا

يکشنبه هجدهم 12 1398

ترسیم مثال کاربردی در نرم افزار کتیا

مثالی کاربردی از نرم افزار کتیا

در این قسمت مثالی از نرم افزار کتیا را خواهیم داشت.

در میان نرم افزارهای طراحی مکانیکی نرم افزاری مانند کتیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است،

یکی از اهداف ایجاد کتیا حرکت به سوی تعریف دیجیتالی محصول و ایجاد نمونه های سه بعدی مجازی از آن هاست،

تا بدین وسیله با افزایش خلاقیت و نوآوری، هزینه های تولید کاهش پیدا کند
و قدرت رقابت صنایع دارای این تکنولوژی در بازار رقابتی دنیا افزایش یابد.

با دیدن و تمرین کردن این مثال شما با یک سری از دستورات کاربردی کتیا به خوبی آشنا خواهید شد که می توانید استفاده لازم را ببرید.

امیدوارم این مثال برای شما عزیزان مفید واقع گردد و استفاده لازم را ببرید.

دوستان اگر مثال خاصی مد نظر دارند لطفا به ما اطلاع دهند ما در خدمت آنها خواهیم بود.

دوستان عزیز در صورت خواستن فایل کتیای مثال فوق با ما در ارتباط باشید.


برای دانلود کاربرد  ترسیم مثال کاربردی در نرم افزار کتیا  کلیک کنید


(0) نظر

امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدلSWOT

يکشنبه هجدهم 12 1398

امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدلSWOT

loz; loz; loz; loz; loz; loz; loz;

مژگان میرزایی، دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشگاه ملایر، دانشکده محیط زیست،

Email: Mojgan_11884@yahoo.com

امیر بسطامی نیا، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد

Email: abastami31@gmail.com

loz; loz; loz; loz; loz; loz; loz;

چکیده :

صنعت توریسم یکی از پر رونق ترین و پر جاذبه ترین فعالیت های اقتصادی در جهان است که با ایجاد درآمد و فرصت های شغلی به عنوان یک صنعت پیشرو از آن نام برده می شود. پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل و زمینه های قدرت، ضعف، فرصت و تهدید مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری شهرستان بویراحمد و تبیین الگوی مناسب جهت توسعه پایدار گردشگری شهرستان بویراحمد با استفاده از دو روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است و داده های مورد نیاز به صورت اسنادی و پیمایشی تهیه گردیده است. در تشخیص و تعیین راهبرد توسعه پایدار شهری از مدل SWOT استفاده شده است. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد کمبود زیرساخت ها، ضعف فعالیت های بازاریابی، کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه گردشگری بعنوان مهمترین موانع، از طرف دیگر، وجود جاذبه های طبیعی بکر و زیبا، تمایل عمومی مردم بویراحمد نسبت به توسعه گردشگری و...مهمترین نقاط قوت و شرایط آب و هوایی مطلوب، موقعیت میان راهی و همجواری با استان های فارس، اصفهان، خوزستان و بوشهر و...به عنوان مهمترین فرصت های گردشگری شهرستان بویراحمد شناخته می شود.

Abstract:

Feasibility of tourism sustainable development in Boyer Ahmad city using SWOT Model

Mojgan Mirzaei

PhD student in environmental science, Malayer University

Amir Bastaminia

PhD student in Geographical Sciences and Urban Planning, Yazd University

Tourism is the most attractive economic activities in the world that by creating income and employment opportunities named as a leading industry. Purpose of this study is identification of strength, weakness, opportunities and threats affecting the sustainable development of tourism in Kohkiluye Boyer Ahmad city using descriptive and analytical methods. For detection and determination of urban sustainable development strategy SWOT Model is used. Results of this study indicate the most important barriers are lack of infrastructure, lack of marketing activities and shortage of expert manpower in tourism. On the other hand, beautiful and natural attractions, Boyer Ahmad people tend towards tourism development and etc are key strengths and favorable weather conditions and proximity to the provinces of Fars, Isfahan, Khuzestan and Bushehr are the most important tourism opportunities in Boyer Ahmad city.

Keywords: sustainable development, tourism, Boyer Ahmad, SWOT Model.

برای دانلود کاربرد  امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در شهرستان بویراحمد با استفاده از مدلSWOT  کلیک کنید


(0) نظر

بررسی قابلیت ها و محدودیت های گردشگری (مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگری کوه گل و چشمه میشی، استان کهکیلویه و بویر احمد)

يکشنبه هجدهم 12 1398

بررسی قابلیت ها و محدودیت های گردشگری (مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگری کوه گل و چشمه میشی، استان کهکیلویه و بویر احمد)

مژگان میرزایی

دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشگاه ملایر

Email: Mojgan_11884@yahoo.com

امیر بسطامی نیا

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد

چکیده

گردشگری از آنجا که در اقتصاد بازار بر پایه تجارت آزاد قادر به تعدیل اقتصادی فضاهای سرزمینی می باشد و با توجه به آثار اقتصادی حاصل از این فعالیت در توسعه منطقه ای، پیرامون افزایش فرصت های اقتصادی در زمینه اشتغال و توزیع درآمد در سطوح طبقاتی به ایفای نقش می پردازد. شناسایی و معرفی ویژگیها، جذابیتها و توانایهای بالقوه و بالفعل توسعه فعالیتهای گردشگری و طبیعت گردی در درون و پیرامون منطقه نمونه گردشگری کوه گل از ارکان اساسی توسعه گردشگری در منطقه بوده و معیاری برای تعیین ظرفیت پذیرش گردشگران، برنامه ریزی توسعة بازار و مدیریت بازاریابی است. جاذبه های گردشگری با توجه به تنوع، منحصر به فرد بودن، درجة اعتبار و سندیت، ارتباط و مجاورت با سایر جاذبه ها و در دسترس بودن، زنده بودن و موقعیت استقرار، دارای اهمیت و درجة کشش پذیری متفاوتی هستند که می توانند انگیزة سفر را برای گردشگران تقویت کند. هدف از این مطالعه، بررسی قابلیت ها و محدودیت های گردشگری در منطقه گردشگری کوه گل و چشمه میشی واقع در استان کهکیلویه و بویر احمد به منظور برنامه ریزی و مدیریت مورد نیاز جهت حفاظت از منطقه برای مقاصد گردشگری است.

Scrutiny of the capabilities and limitations of tourism (case study: Kooh Gol and Cheshmeh Mishi region in Kokiluye Boyer Ahmad province)

Mojgan, Mirzaei

Phd student in environmental science, Malayer University

Email: mojgan_11884@yahoo.com

Amir, Bastaminia

Phd student in geography and urban planning, Yazd University

Abstract

Tourism in a market economy is based on free trade to economic adjustment in a land space. Tourism is caused increase of economic opportunities for employment and income distribution in class levels. Identification of features and the ability of potential and actual attraction in Kooh Gol region are Principles to the development of tourism in the region and are criteria for the admission of tourists, Planning of market development and marketing management. Capabilities of tourism are important and can strengthen the incentive travel for tourists. The purpose of this study is scrutiny of the capabilities and limitations of tourism in Kooh Gol and Cheshmeh Mishi region in Kokiluye Boyer Ahmad province to planning and management of region for conservation.

Key words: ecotourism, capability, limitation, Kooh Gol and Cheshmeh Mishi region.

برای دانلود کاربرد بررسی قابلیت ها و محدودیت های گردشگری (مطالعه موردی: منطقه نمونه گردشگری کوه گل و چشمه میشی، استان کهکیلویه و بویر احمد)  کلیک کنید


(0) نظر

بررسی فلزات سنگین (کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی) در رسوبات رودخانه زاینده رود

يکشنبه هجدهم 12 1398

بررسی فلزات سنگین (کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی) در رسوبات رودخانه زاینده رود

مژگان میرزایی1*، عیسی سلگی2

چکیده

ورود عوامل آلاینده ناشی از فعالیت های طبیعی و انسانی به محیط یکی از مهمترین مسایل رو در روی جوامع امروزی است. رودخانه زاینده رود از جمله مهم ترین رودخانه های کشور است که در استان اصفهان واقع شده است و به دلیل طیف وسیعی از فعالیت های صنعتی و کشاورزی در حاشیه زاینده رود در چند سال اخیر با بحران های آلودگی و خشکسالی روبرو شده است. این مقاله با هدف تعیین غلظت فلزات سنگین (کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی) در رسوبات رودخانه زاینده رود و مقایسه آنها در ایستگاهها و فصول مختلف از اوایل مهر ماه 1393 تا اواخر شهریور ماه 1394 انجام شده است. جهت تعیین غلظت فلزات سنگین از تکنیک ICP-AES توسط دستگاه جذب اتمی (مدل MAXIM آمریکا) استفاده شد. نتایج حاکی از میزان بالای کادمیوم و مس و نیکل در ایستگاه پل وحید و در فصل تابستان، میزان بالای منگنز در ایستگاه ورزنه و در فصل تابستان، میزان بالای سرب در ایستگاه ورزنه در فصل پاییز و میزان بالای روی در ورزنه در فصل پاییز و در پل وحید در فصول بهار و پاییز است. از آنجا که وضعیت آب های سطحی در حوضه آبخیز زاینده رود به دلیل استقرار صنایع مختلف و استفاده از کودهای شیمیایی جهت مصارف کشاورزی، از نظر کیفی رو به افول است، نیاز به بررسی بیشتر منطقه از نظر آلودگی ها و پایش عوامل فیزیکی، شیمیایی و میکروبی جهت ممانعت از آلودگی رودخانه است.

برای دانلود کاربرد  بررسی فلزات سنگین (کادمیوم، مس، منگنز، نیکل، سرب و روی) در رسوبات رودخانه زاینده رود  کلیک کنید


(0) نظر

بررسی گزارش‌های تجمع جیوه در محیط ها و بافت های مختلف در سالهای 2010 تا 2014 در ایران

يکشنبه هجدهم 12 1398

بررسی گزارش های تجمع جیوه در محیط ها و بافت های مختلف در سالهای 2010 تا 2014 در ایران

مژگان میرزایی

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، نجف آباد، اصفهان، ایران

Email: mojgan_11884@yahoo.com

آمنه نیکبختی

دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشگاه ملایر

چکیده

فلزات سنگین در طی فرآیند زمین شناسی، صنعتی و فعالیت های شهری ایجاد و در محیط زیست پراکنده می شوند. این عناصر و ترکیبات آنها پس از آزاد شدن، جذب سطوح ذرات معلق هوا و یا کلویید های خاک می شوند و با گذشت زمان ممکن است حتی به آبهای سطحی و زیرزمینی نفوذ و در محیط زیست انتشار بیشتری پیدا کنند و تهدیدی جدی برای سلامتی انسان و حیات وحش باشند. انتشار جیوه در محیط زست باعث آلودگی های زیست محیطی جدی می شود و انسان و سایر ارگانیسم موجودات را در معرض خطر قرار میدهد. جیوه و ترکیبات آن یکی از مهمترین منابع آلودگی است که سیستم عصبی مرکزی انسان را مختل می نماید. مقادیر قابل توجهی از جیوه می تواند بوسیله فعالیتهای صنعتی نظیر صنایع کشاورزی یا فعالیتهای پالایشگاهی نفت وارد محیط زیست گردد. در اطراف پالایشگاهها و حوالی آنها زمینهای کشاورزی زیادی وجود داردکه محصولات آنها به مصرف انسان، دام و طیور می رسد و بدین ترتیب جیوه وارد زنجیره غذایی می شود. هدف از این پژوهش بررسی تجمع جیوه در محیط های مختلف آب، خاک، هوا و بافت های مختلف موجودات است.

Investigation of reports of mercury in the environment and accumulate in various environments and tissues in the years 2010 to 2014

Mojgan Mirzaei

Young Researchers and Elite Club, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Isfahan, Iran

Email: mojgan_11884@yahoo.com

Ameneh Nikbakhti

Phd student in environmental science, Malayer University

Abstract

Heavy metals in the process of geological, industrial and urban development and environmental activities are scattered. These elements and their compounds after the release, they are absorb particulate matter air or soil and over time may be permeate to surface water and groundwater and the environment and they are a serious threat to human health and wildlife. Mercury emissions in the environment are caused serious environmental pollution. Mercury and its compounds are one of the main sources of pollution that is disrupted the human central nervous system. Significant amounts of mercury may enter to environment by industrial activities such as industry, agriculture or oil refinery operations. The purpose of this study is evaluation of the accumulation of mercury in the environment, water, soil, air and tissues of creatures.

Key words: mercury, water, soil, air and tissue.

برای دانلود کاربرد  بررسی گزارش‌های تجمع جیوه در محیط ها و بافت های مختلف در سالهای 2010 تا 2014 در ایران کلیک کنید(0) نظر

برنامه ریزی توسعه گردشگری با توجه به شرایط محیط طبیعی نمونه موردی(شهرستان بویراحمد)

يکشنبه هجدهم 12 1398

برنامه ریزی توسعه گردشگری با توجه به شرایط محیط طبیعی

نمونه موردی(شهرستان بویراحمد)

امیر بسطامی نیا

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد

مژگان میرزایی

دانشجوی دکتری محیط زیست، دانشگاه ملایر

چکیده

پژوهش حاضر، در راستای راهبردهای برنامه ریزی توسعه گردشگری با توجه به شرایط محیط طبیعی شهرستان بویراحمد، انجام گرفت. در این پژوهش با روشهای علمی و با استفاده ازمدل های AHP , Swot و با کمک نرم افزار SPSS به شناسایی و اولویت بندی توان های محیطی شهرستان بویراحمد پرداخته شده است. با توجه به نتایج، شهرستان بویراحمد به دلیل دارا بودن امکانات و توان های بالقوه ی طبیعی، ویژگیهای متنوع اقلیمی، چشم اندازهای جالب اکولوژیکی و انواع جاذبه های فرهنگی و اقتصادی ، معیشتی به عنوان یکی از مناطق مهم طبیعی و گردشگری به حساب می آید. نتیجه ی پژوهش حاضر نشان می دهد شهرستان بویراحمد می تواند سالیانه پذیرای جمع کثیری از گردشگران داخلی و خارجی باشد که این امرباعث اشتغال زایی و افزایش درامد مردم منطقه و در نهایت باعث توسعه گردشگری می شود. با توجه به نتایج، وجود چشم انداز های زیبا و منحصر به فرد از جمله پارک های طبیعی و جنگلی در نواحی روستایی و در کنار رودخانه ها مانند پارک جنگلی یاسوج، تنگ مهریان، تنگ گنجه ای و... به عنوان نقاط قوت جهت برنامه ریزی توسعه ی توریسم شهرستان بویراحمد، رتبه اول را به خود اختصاص داده است. نامناسب بودن و عدم کفایت تسهیلات بهداشتی نیز به عنوان نقطه ضعف، مهم ترین عامل در نظر گرفته شد. هم چنین کارشناسان، تخریب محیط زیست را مهم ترین عامل تهدید جهت برنامه ریزی توریسم در منطقه، به حساب آوردند. افزایش توجه دولت به سرمایه گذاری در بخش گردشگری بویراحمد نیز به عنوان فرصت جهت برنامه ریزی توسعه ی توریسم شهرستان بویراحمد، رتبه اول را به خود اختصاص داده است. نتایج حاصل از AHP نشان داد معیار فاصله از مسیر ارتباطی اولویت اول و معیار ارتفاع اولویت آخر را در برنامه ریزی توریسم به خود اختصاص می دهد.

  Tourism development plan in accordance with the natural environment

Amir bastaminia

Phd student in geography and urban planning, Yazd University

Mojgan mirzaei

Phd student in environment science, Malayer University

This study, was conducted for development of tourism planning strategies in accordance with the natural environment in Boyer Ahmad Township. In this research, using scientific methods and AHP, SWOT models and SPSS software to identify and prioritize potential environmental in Boyer Ahmad city have been investigated. According to the results, Boyer Ahmad city because of the natural resources, various climatic features, ecological interesting perspectives and variety of attractions of cultural, and economic is as one of the most important natural areas and tourism. Results of the study show that Boyer Ahmad city can host a large number of domestic and foreign tourists annually. This leads to increased employment and income in the region and ultimately the development of tourism. . According to the results, there is a beautiful and unique landscape of natural parks and forests in rural areas and along rivers such as Yasouj forest Park and etc. as strengths for tourism development planning in Boyer Ahmad city, has allocated as first rank. Inappropriate and inadequate health facilities as well as weaknesses, the most important factor was considered. The experts, were considered environmental degradation as the most important threatens factor in the planning of tourism in the region. Increased of government investment in the tourism sector to plan the development of tourism in Boyer Ahmad city, is allocated first rank as the opportunity. The AHP method results showed that distance of way benchmark is a priority and elevation benchmark is the end of priority in tourism planning.

Key words: Boyer Ahmad, tourism, environmental potential, planning.

برای دانلود کاربرد برنامه ریزی توسعه گردشگری با توجه به شرایط محیط طبیعی نمونه موردی(شهرستان بویراحمد)  کلیک کنید


(0) نظر
X